Auto-Scroll   Speed

පහුතභක්ඛෝ භාවති – විප්පවුත්ථෝ සකාඝරා.
බහූනං උපජීවන්ති – යෝ මිත්තානං න දූභති.

යම් පුද්ගලයෙක් තෙම මිතුරන්ට ද්‍රෝහි නො කෙරේ ද, හෙතෙම ස්වකීය ගෙයින් බැහැර තැනක ගියේ, බොහෝ කනු බොනු ලැබෙයි. ඒ මිතුරා ඇසුරු කොට බොහෝ දෙනෙක් ජීවත්වෙති.

යං යං ජනපදං යාති – නිගමේ රාජධානියෝ.
සබ්බත්ථ පූජිතෝ හෝති – යෝ මිත්තානං න දූභති.

යමෙක් මිතුරන් හට ද්‍රෝහ නොවේ ද, හෙතෙම යම් යම් ජනපදයකට ගියේ ද, නියම් ගමකට, රාජධානියකට ගියේද, ඒ හැම තන්හි ම පුදනු ලැබෙයි.

නාස්ස චෝරා පසහන්ති – නාතිමඤ්ඤේති ඛන්තියෝ.
සබ්බේ අමිත්තේ තරති – යෝ මිත්තානං න දූභති.

යමෙක් මිතුරන් හට ද්‍රෝහි නොවේ ද, ඔහුට සොරු ළං නො වෙත්, රජතෙම අවමන් නො කෙරෙයි. සැම සතුරන් දුරු කෙරෙයි.

අක්කුද්ධෝ සඝරං ඒති – සභාය පටිනන්දිතෝ,
ඤාතීනං උත්තමෝ හෝති – යෝ මිත්තානං න දූභති.

යමෙක් මිතුරන් හට ද්‍රෝහි නොවේ ද, හෙතෙම කෝප නොවී සිය ගෙට එයි, සභාවෙහි සතුටු වූයේ, ඥාතීන් හට උතුම් වෙයි.

සක්කත්වා සක්කතෝ හෝති – ගරු හෝති සගාරවෝ.
වණ්ණකිත්තිභතෝ හෝති – යෝ මිත්තානං න දූභති.

යමෙක් මිතුරන් හට ද්‍රෝහි නොවේ ද, අනුන්ට සත්කාර කොට, සත්කාර ලබන්නෙක් වෙයි. අනුන් කෙරෙහි ගෞරව සහිත වූයේ, තෙමේ ද ගරු කටයුතු වෙයි. වර්ණ, කීර්ති දෙක උසුලන්නේ ය.

පූජකෝ ලභතේ පූජං – වන්දකෝ පටිවන්දනං
යසෝ කිත්තිඤ්ච පප්පෝති – යෝ මිත්තානං න දූභති.

යමෙක් මිතුරන් හට ද්‍රෝහි නොවේ ද, හෙතෙම මිත්‍රයන් පුදන තැනැත්තේ තෙමේ ද පුද ලබයි. බුද්ධාදී කලණ මිතුරන් වැන්දේ, තෙමේ ද පෙරළා වැඳුම් ලබයි. යසසට කීර්තියට පැමිණෙයි.

අග්ගි යථා පජ්ජලති – දේවතාව විරෝචති,
සිරියා අජහිතෝ හෝති – යෝ මිත්තානං න දූභති.

යමෙක් මිතුරන් හට ද්‍රෝහි නොවේ ද, හෙතෙම දිලිසෙන ගිනි සෙයින් ඉසුරෙන් දිලිසෙයි. දෙවියෙකු මෙන් බබලයි. ශ්‍රිය විසින් අත් නොහරන ලද්දේ වෙයි.

ගාවෝ තස්ස පජායන්ති – ඛෙත්තේ වුත්තං විරූහති,
පුත්තානං ඵලමස්නාති – යෝ මිත්තානං න දූභති.

යමෙක් මිතුරන් හට ද්‍රෝහි නොවේ ද, ගෙරිහු ඕහට පලදෙති. ක්ෂේත්‍රයෙහි වපුළතාක් පැල හටගනී, දරු සැප වළඳයි.

දරිතෝ පබ්බතාතෝ වා – රුක්ඛාතෝ පතිතෝ නරෝ,
චූතෝ පතිට්ඨං ලභති – යෝ මිත්තානං න දූභති.

යමෙක් මිතුරන් හට ද්‍රෝහි නොවේ ද, හෙතෙම දැදුරෙන් හෝ පර්වතයෙන් හෝ රුකින් හෝ වැටුනා වූ යමකින් ගිලිහුණා වූ සත්වතෙම පිහිට ලබයි.

විරුළ්හමූලසන්තානං – නිග්‍රෝධමිව මාලුතෝ,
අමිත්තා නප්පසහන්ති – යෝ මිත්තානං න දූභතීති.

යමෙක් මිතුරන් හට ද්‍රෝහි නොවේ ද, හෙතෙම වැඩුණු මුල් හා නුග අරළු ඇති නුගරුකක් සොලවා එලන්ට නො හැකි සුළඟ සෙයින් සතුරන්ට ඔහු මැඩපවත් වන්නට නො හැකිවෙත්.

මූලාශ්‍රය: පිරුවානා පොත් වහන්සේ

Related Resources

ගිරිමානන්ද සුත්තං (ගිරිමානන්ද සූත්‍රය) පාළි හා සිංහලෙන් – Girimananda Sutta in Pali and Sinhala

ගිරිමානන්ද සුත්තං (ගිරිමානන්ද සූත්‍රය) පාළි හා සිංහලෙන් – Girimananda Sutta in Pali and Sinhala

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවන නම් ආරාමයෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි ගිරිමානන්ද ස්ථවිර තෙමේ හටගත් ආබාධ ඇත්තේ, දුකට පැමිණියේ, දැඩි ගිලන් බව ඇත්තේ වෙයි.

පරාභව සුත්තං (පරාභව සූත්‍රය) සිංහල හා ඉංග්‍රීසි පරිවර්ථන Parabhava Sutta Sinhala English Translation

පරාභව සුත්තං (පරාභව සූත්‍රය) සිංහල හා ඉංග්‍රීසි පරිවර්ථන Parabhava Sutta Sinhala English Translation

පරාභව සූත්‍රය මංගල සූත්‍රයේ ප්‍රතිවිරෝධතාව සේ සැලකිය හැකියි. බුදුරදුන් වෙත පැමිණ පරිහානියට හේතුවන කාරණා විමසූ එක්තරා දේවතාවකුට වදාරණ ලද්දකි. කෙනෙකු දහමට ඇළුම් කරතොත් හේ උන්නතියට ද දහමට ද්වේෂ කරතොත් අවනතියට ද පත්වේය යන ආදී කරුණු මෙහි අන්තර්ගත වේ.

රත්නමාලී යන්ත්‍රය පාලි හා සිංහලෙන් Rathnamali Yanthraya In Pali with Sinhala Translation

රත්නමාලී යන්ත්‍රය පාලි හා සිංහලෙන් Rathnamali Yanthraya In Pali with Sinhala Translation

රත්නමාලී යන්ත්‍රය වනාහි, පෙරකල ලක්දිව වැඩසිටි රහතුන් වහන්සේලා විසින්, තුන් ලොවක් අභිබැවූ (ලෝකෝත්තර) ධර්මතා තුනක් වන “තෙරුවනහි ගුණ” අන්තර්ගත කොට නිර්මාණශීලී ලෙස සකසන ලද ගථා රත්නයකි.

දසධම්ම සුත්තං (දසධම්ම සූත්‍රය) පාලි හා සිංහලෙන් Dasa Dhamma Sutta In Pali with Translation

දසධම්ම සුත්තං (දසධම්ම සූත්‍රය) පාලි හා සිංහලෙන් Dasa Dhamma Sutta In Pali with Translation

ඒවං මේ සුතං. ඒකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ. තත්‍ර ඛෝ භගවා භික්ඛු ආමන්තේසි භික්ඛවෝති. භදන්තේති තේ භික්ඛු භගවතෝ පච්චස්සෝසුං: භගවා ඒතදවෝච.මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවන නම් වූ අනේපිඬු සිටුතුමා...