Font Size
Auto-Scroll   Speed

හැඳින්වීම

පරාභව සූත්‍රය මංගල සූත්‍රයේ ප්‍රතිවිරෝධතාව සේ සැලකිය හැකියි. බුදුරදුන් වෙත පැමිණ පරිහානියට හේතුවන කාරණා විමසූ එක්තරා දේවතාවකුට වදාරණ ලද්දකි. කෙනෙකු දහමට ඇළුම් කරතොත් හේ උන්නතියට ද දහමට ද්වේෂ කරතොත් අවනතියට ද පත්වේය යන ආදී කරුණු මෙහි අන්තර්ගත වේ.

Introduction

While the Mangala Sutta deals with the way of life conducive to progress and happiness, the Parabhava Sutta supplements it by pointing out the causes of downfall. He who allows himself to become tarnished by these blemishes of conduct blocks his own road to worldly, moral and spiritual progress and lowers all that is truly noble and human in man. But he who is heedful of these dangers keeps open the road to all those thirty-eight blessings of which human nature is capable.

ඒවං මේ සුතං. ඒකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ, අථ ඛෝ අඤ්ඤතරා දේවතා අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්ත වණ්ණා කේවලකප්පං ජේතවනං ඕභාසෙත්වා යේන භගවා තේනුපසංකමි, උපසංකමිත්වා, භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසී. ඒකමන්තං ඨීතා ඛෝ සා දේවතා භගවන්තං ගාථාය අජ්ඣභාසි.

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර දෙව්රම් නම් අනේපිඬු සිටුහු ගේ ආරාමයෙහි වැඩ වසන සේක. එකල එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පෙරයම ඉක්ම ගිය කල්හි විශිෂ්ට වර්ණ ඇත්තේ සියලු ජේතවනය එකලු කෙරෙමින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළඹි යේ ය. එළැඹ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සකසා වැඳ එකත්පසව සිටියේය. එකත්පසව සිටි ඒ දෙවි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගාථායෙන් මෙසේ සැළ කළේය.

On one occasion the Blessed One was living near Savatthi, at Jetavana, at Anathapindika’s monastery. Now when the night was far advanced, a certain deity, whose surpassing radiance illuminated the whole of Jetavana, came to the presence of the Blessed One, respectfully saluted him, and stood beside him. Standing thus he addressed the Blessed One in verse:

1.

පරාභවන්තං පුරිසං – මයං පුච්ජාම ගෝතමං
භගවන්තං පුට්ඨුමාගම්ම – කිං පරාභවතෝ මුඛං

අපි පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ ගෙන් පිරිහෙන පුද්ගලයා කෙබඳුදැයි විචාරමු. අපි පිරිහීමේ කරුණු මොනවදැ යි දැනගනු පිණිස පැමිණියෙමු.

About the declining man we question thee, Gotama. We have come to ask the Blessed One: What is the cause of his downfall?

2.

සුවිජානෝ භවං හෝති – සුවිජානෝ පරාභවෝ
ධම්මකාමෝ භවං හෝති – ධම්මදෙස්සී පරාභවෝ

දියුණුවන පුද්ගලයා ද, ඒ ඒ කරුණුවලින් දත හැකි වෙයි. පිරිහෙණ පුද්ගලයා ද එසේම දත හැකි වෙයි. දශ කුශල ධර්මයට කැමැති වූ පුද්ගල තෙමේ දියුණු වෙයි. ධර්මයට ද්වේෂ කරන තැනැත්තේ පිරිහෙයි.

Easily known is the progressive one, easily known is the declining one. The lover of the Dhamma prospers. The hater of the Dhamma declines.

3.

ඉති හේතං විජානාම – පඨමෝ සෝ පරාභවෝ
දුතියං භගවා බ්‍රෑහි – කිං පරාභවතෝ මුඛං

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාළ පරිද්දෙන් මේ කාරණය දනිමු. හේ පළමුවන පිරිහීමේ දොරටුවයි. පිරිහීමට හේතුවන දෙවන කාරණය වදාළ මැනවි.

We understand this as explained (by thee); this is the first cause of his downfall. Tell us the second, O Blessed One. What is the cause of his downfall?

4.

අසන්තස්ස පියා හොන්ති – සන්තේ න කුරුතේ පියං
අසතං ධම්මං රෝචේති – තං පරාභවතෝ මුඛං

මොහුට අන්‍ය ශාස්තෲහු ප්‍රිය වෙත්ද, බුද්ධාදී සත් පුරුෂයන් ප්‍රිය නොකෙරෙත් ද දෙසැටක් මිථ්‍යා දෘෂ්ටි ඇති අසත්පුරුෂ ධර්මයට ප්‍රිය කෙරෙත් ද? මේ කරුණු තුන පිරිහීමේ දෙවන දොරටුව ය.

The vicious are dear to him. He likes not the virtuous; he approves the teachings of the ill-natured — this is the cause of his downfall.

5.

ඉති හේතං විජානාම – දුතියෝ සෝ පරාභවෝ
තතියං භගවා බ්‍රෑහි – කිං පරාභවතෝ මුඛං

මෙසේ දෙවන පරිහානිය දනිමි. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන තෙවන කාරණය කුමක්දැයි ප්‍රකාශ කරනු මැනවි.

We understand this as explained by thee; this is the second cause of his downfall. Tell us the third, O Blessed One. What is the cause of his downfall?

6.

නිද්දාසීලී සභාසීලී – අනුට්ඨාතා ච යෝ නරෝ
අලසෝ කෝධපඤ්ඤාණෝ – තං පරාභවතෝ මුඛං

යම් මිනිසෙක් නිදන සුලුවේද, ගණයා කෙරෙහි ඇලෙන සුලු වේද, උට්ඨානවීර්‍ර්ය්‍ය නැත්තේද, උපතින් ම අලස වේද, ක්‍රෝධය ලක්ෂණ කොට ඇතිවේද, මේවා පිරිහීමට හේතුවන කාරණාය.

The man who is fond of sleep and company, inactive and lazy, and manifesting anger —this is the cause of his downfall.

7.

ඉති හේතං විජානාම – තතියෝ සෝ පරාභවෝ
චතුත්ථං භගවා බ්‍රෑහි – කිං පරාභවතෝ මුඛං

මෙසේ තෙවන පරිහානි කාරණය දැන ගතිමු. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන හතරවන කාරණය කුමක්දැයි ප්‍රකාශ කරනු මැනවි.

We understand this as explained by thee; this is the third cause of his downfall. Tell us the fourth, O Blessed One. What is the cause of his downfall?

8.

යෝ මාතරං වා පිතරං වා – ජිණ්ණකං ගතයොබ්බනං
පහුසන්තෝ න භරති – තං පරාභවතෝ මුඛං

යමෙක් පොහොසත් වූයේ ජරාවෙන් දිරාගිය ඉක්ම වූ යොවුන් බව ඇති මව හෝ පියා පෝෂණය නො කරයිද, එය පිරිහීමට කරුණෙකි.

Whoever being affluent, does not support his mother and father who are old, and past their prime — this is the cause of his downfall.

9.

ඉති හේතං විජානාම – චතුත්ථෝ සෝ පරාභවෝ
පඤ්චමං භගවා බ්‍රෑහි – කිං පරාභවතෝ මුඛං

මෙසේ සිවුවන පරිහානි කාරණය දැන ගතිමු. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන පස්වන කාරණය කුමක්දැයි ප්‍රකාශ කරනු මැනවි.

We understand this as explained by thee; this is the fourth cause of his downfall. Tell us the fifth, O Blessed One. What is the cause of his downfall?

10.

යෝ බ්‍රාහ්මණං වා සමණං වා – අඤ්ඤං වාපි වණිබ්බකං
මුසාවාදේන වඤ්චේති – තං පරාභවතෝ මුඛං

යමෙක් බමුණෙකු වෙව යි, මහණකු වෙව යි, අන්කිසි යදියෙකු වෙව යි, මුසාවෙන් රවටානම් එය පිරිහීමට කරුණුය. 

Whoever by falsehood deceives either a brahmana, or a samana (a holy man), or any other mendicant — this is the cause of his downfall.

11.

ඉති හේතං විජානාම – පංචමො සෝ පරාභවෝ
ජට්ඨමං භගවා බ්‍රෑහි – කිං පරාභවතෝ මුඛං

මෙසේ පස්වන පරිහානි කාරණය දැන ගතිමු. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන සයවන කාරණය කුමක්දැයි ප්‍රකාශ කරනු මැනවි.

We understand this as explained by thee; this is the fifth cause of his downfall. Tell us the six, O Blessed One. What is the cause of his downfall?

12.

පහුතවිත්තෝ පුරිසෝ – සහිරඤ්ඤෝ සභෝජනෝ
ඒකෝ භුඤ්ජති සාදුනි – තං පරාභවතෝ මුඛං

බොහෝ රන් රුවන් කහවණු ඇති සූපව්‍යඤ්ජන භෝජනයෙන් සමෘඬ වූ පුරුෂයා තනිවම පිණිබොජුන් වළදානම් එය පිරිහීමේ කාරණාවෙකි.

The person who is possessed of much wealth, who has gold, and who has an abundance of food, but enjoys his delicacies all by himself — this is the cause of his downfall.

13.

ඉති හේතං විජානාම – ජට්ඨමෝ සෝ පරාභවෝ
සත්තමං භගවා බ්‍රෑහි – කිං පරාභවතෝ මුඛං

මෙසේ සයවන පරිහානි කාරණය දැන ගතිමු. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන සත්වන කාරණය කුමක්දැයි ප්‍රකාශ කරනු මැනවි.

We understand this as explained by thee; this is the sixth cause of his downfall. Tell us the seventh, O Blessed One. What is the cause of his downfall?

14.

ජාතිත්ථද්ධෝ ධනත්ථද්ධෝ – ගොත්තත්ථද්ධෝ ච යෝ නරෝ
සඤ්ඤාතිං අතිමඤ්ඤෙති – තං පරාභවතෝ මුඛං

යම් මිනිහෙක් ජාතිමානයෙන් තද වූයේ, ධන මානයෙන් තද වූයේ, කුලමානයෙන් තද වූයේ, සිය නෑයන් ඉක්මවා සිතා ද, එය පිරිහීමට කරුණු ය.

The man who, proud of his birth, of his wealth, and of his clan, despises his relations — this is the cause of his downfall.

15.

ඉති හේතං විජානාම – සත්තමෝ සෝ පරාභවෝ
අට්ඨමං භගවා බ්‍රෑහි – කිං පරාභවතෝ මුඛං

මෙසේ සත්වන පරිහානි කාරණය දැන ගතිමු. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන අටවන කාරණය කුමක්දැයි ප්‍රකාශ කරනු මැනවි.

We understand this as explained by thee; this is the seventh cause of his downfall. Tell us the eighth, O Blessed One. What is the cause of his downfall?

16.

ඉත්ථිධුත්තෝ සුරාධුත්තෝ – අක්ඛධුත්තෝ ච යෝ නරෝ
ලද්ධං ලද්ධං විනාසේති – තං පරාභවතෝ මුඛං

යම් මිනිසෙක් ස්ත්‍රී ධුරත වූයේ, සුරා ධූරත වූයේ, අක්ෂ ධූර්ත වූයේ ලද ලද දෑ වනසයි ද, එය පිරිහීමට කරුණුය.

The man who is addicted to women (given to a life of debauchery), is a drunkard, a gambler, and a squanderer of his earnings — this is the cause of his downfall.

17.

ඉති හේතං විජානාම – අට්ඨමෝ සෝ පරාභවෝ
නවමං භගවා බ්‍රෑහි – කිං පරාභවතෝ මුඛං

මෙසේ අටවන පරිහානි කාරණය දැන ගතිමු. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන නවවන කාරණය කුමක්දැයි ප්‍රකාශ කරනු මැනවි.

We understand this as explained by thee; this is the eighth cause of his downfall. Tell us the ninth, O Blessed One. What is the cause of his downfall?

18.

සේහි දාරෙහි සන්තුට්ඨෝ – වේසියාසු පදිස්සති
දිස්සති පරදාරේසූ – තං පරාභවතෝ මුඛං

සිය බිරියන් විසින් නො සතුටුවූයේ වෛශ්‍යාවන් කරා පැමිණේද, එය පිරිහීමට කරුණුය.

Not satisfied with one’s own wives, he is seen among the whores and the wives of others — this is the cause of his downfall.

19.

ඉති හේතං විජානාම – නවමෝ සෝ පරාභවෝ
දසමං භගවා බ්‍රෑහි – කිං පරාභවතෝ මුඛං

මෙසේ නවවන පරිහානි කාරණය දැන ගතිමු. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන දහවන කාරණය කුමක්දැයි ප්‍රකාශ කරනු මැනවි.

We understand this as explained by thee; this is the ninth cause of his downfall. Tell us the tenth, O Blessed One. What is the cause of his downfall?

20.

අතීතයොබ්බනෝ පෝසෝ – ආනේති තිම්බරුත්ථනිං
තස්සා ඉස්සා න සුපති – තං පරාභවතෝ මුඛං

ඉක්ම ගිය යොවුන් බව ඇති පුරුෂයා තිඹිරිපල බඳු පියුවුරු ඇති තුරුණු දැරියන් ආවාහ කොට ගනීද, හේ ඇයට ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නො නිදා ද, ඒ පිරිහීමේ කරුණුය.

A person past his youth takes as wife, a girl in her teens, and sleeps not being jealous of her — this is the cause of his downfall.

21.

ඉති හේතං විජානාම – දසමෝ සෝ පරාභවෝ
ඒකාදසමං භගවා බ්‍රෑහි – කිං පරාභවතෝ මුඛං

මෙසේ දහවන පරිහානි කාරණය දැන ගතිමු. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන එකොළොස්වන කාරණය කුමක්දැයි ප්‍රකාශ කරනු මැනවි.

We understand this as explained by thee; this is the tenth cause of his downfall. Tell us the eleventh, O Blessed One. What is the cause of his downfall?

22.

ඉත්ථි සොණ්ඩිං විකිරණිං – පුරිසං වාපි තාදිසං
ඉස්සරියස්මිං ඨාපාපේති – තං පරාභවතෝ මුඛං

මත්ස්‍ය මාංස මද්‍යපාන ආදියෙහි ලොල් වූ ඒ සඳහා ධනය විසුරුවන මාගමක් හෝ එබඳු පුරුෂයෙකු ආධිපත්‍යයෙහි තබා ද එය පිරිහීමේ කරුණුය.

He who places in authority a woman given to drink and squandering, or a man of similar nature — this is the cause of his downfall.

23.

ඉති හේතං විජානාම – ඒකාදසමෝ සෝ පරාභවෝ
ද්වාදසමං භගවා බ්‍රෑහි – කිං පරාභවතෝ මුඛං

මෙසේ එකොළොස්වන පරිහානි කාරණය දැන ගතිමු. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන දොළොස්වන කාරණය කුමක්දැයි ප්‍රකාශ කරනු මැනවි.

We understand this as explained by thee; this is the eleventh cause of his downfall. Tell us the twelfth, O Blessed One. What is the cause of his downfall?

24.

අප්පභෝගෝ මහාතණ්හෝ – ඛත්තියේ ජායතේ කුලේ
සෝ ච රජ්ජං පත්ථයති – තං පරාභවතෝ මුඛං

අල්ප භෝග ඇති, මහත් භෝග තෘෂ්ණා ඇති යමෙක් ක්ෂත්‍රිය කුලයෙහි උපදී ද, හේ රාජ්‍යය පතානම් ඒ පිරිහීමට කරුණු ය.

He who having but little possessions but great ambition (greed), is of warrior birth and aspires selfishly to (an unattainable) sovereignty — this is the cause of his downfall.

25.

ඒතේ පරාභවේ ලෝකේ – පණ්ඩිතෝ සමවෙක්ඛිය
අරියෝ දස්සනසම්පන්නෝ – ස ලෝකං භජතේ සිවන්ති.

පණ්ඩිත වූ ඒ පරාභවය දක්නා නුවණැති ඒ ආර්ය්‍ය පුද්ගලයා ලෝකයේ එම පරිහාණි කාරණා පිරිසිඳ දැන දෙව්ලොවට පැමිණෙයි.

Fully realizing these (twelve) causes of downfall in the world, the sage, endowed with ariyan insight, shares a realm of security (Nibbana).

සාධූ! සාධූ! සාධූ!

මූලාශ්‍ර / Sources

සිංහල පරිවර්ථනය: පිරුවානා පොත් වහන්සේ.
English translation: Parabhava Sutta : Discourse on Downfall by Piyadassi Thera.

Related Resources

වසල සුත්තං(වසල සූත්‍ර​ය) සිංහල හා ඉංග්‍රීසි පරිවර්ථන – Vasala Sutta with Sinhala & English Translations

වසල සුත්තං(වසල සූත්‍ර​ය) සිංහල හා ඉංග්‍රීසි පරිවර්ථන – Vasala Sutta with Sinhala & English Translations

ඒවං මේ සුතං. ඒකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ. අථ ඛෝ භගවා පුබ්බන්හ සමයං නිවාසෙත්වා පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථියං පිණ්ඩාය පාවිසි. තේන ඛෝ සමයේන අග්ගික භාරද්වාජස්ස බ්‍රාහ්මණස්ස නිවේසනේ අග්ගි පජ්ජලිතෝ හෝති ආහුති පග්ගහිතා. අථ ඛෝ භගවා සාවත්ථියං සපදානං...

චක්කවත්ති සීහනාද සුත්තං(සූත්‍රය) සිංහල අර්ථය සම​ග – Chakkavatti Seehanada Sutra with Sinhala Translation

චක්කවත්ති සීහනාද සුත්තං(සූත්‍රය) සිංහල අර්ථය සම​ග – Chakkavatti Seehanada Sutra with Sinhala Translation

සක්විති රජු ගැන සිහනදක් ලෙසින් වදාළ දෙසු​ම.
මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මගධ ජනපදයෙහි මාතුලා නුවර වැඩවසන සේක. එහිදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මහණෙනි” යි භික්ෂූන් ඇමතූ සේක. “පින්වතුන් වහන්සැ” යි ඒ භික්ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිවදන් දුන්නාහු ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක.

ඉසිගි​ලි සුත්තං (ඉසිගි​ලි සූත්‍රය) සිංහල අර්ථය සමග. Isigili Sutta in Pali with Sinhala Translation

ඉසිගි​ලි සුත්තං (ඉසිගි​ලි සූත්‍රය) සිංහල අර්ථය සමග. Isigili Sutta in Pali with Sinhala Translation

බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන ත්‍රිවිධ රත්නයේ ගුණ දැක්වෙන පිරිත් නිමවා පසේ බුදුවරයින් ගේ ගුණ දැක්වෙන එකම සූත්‍රය වන ඉසිගිලි සූත්‍රය දක්වන ලදී.

ගිරිමානන්ද සුත්තං (ගිරිමානන්ද සූත්‍රය) පාළි හා සිංහලෙන් – Girimananda Sutta in Pali and Sinhala

ගිරිමානන්ද සුත්තං (ගිරිමානන්ද සූත්‍රය) පාළි හා සිංහලෙන් – Girimananda Sutta in Pali and Sinhala

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවන නම් ආරාමයෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි ගිරිමානන්ද ස්ථවිර තෙමේ හටගත් ආබාධ ඇත්තේ, දුකට පැමිණියේ, දැඩි ගිලන් බව ඇත්තේ වෙයි.

මහාකස්සපත්ථේර බොජ්ඣංග පරිත්තං (මහා කස්සප තෙර බොජ්ඣංග පිරිත) සිංහල හා ඉංග්‍රීසි පරිවර්ථන   Maha Kassapa Thero Bojjanga Piritha Sinhala English Translation

මහාකස්සපත්ථේර බොජ්ඣංග පරිත්තං (මහා කස්සප තෙර බොජ්ඣංග පිරිත) සිංහල හා ඉංග්‍රීසි පරිවර්ථන Maha Kassapa Thero Bojjanga Piritha Sinhala English Translation

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහ නුවර කලන්දකනිවාප වේළුවන නම්වූ මහා විහාරයෙහි වැඩවසන සේක. එසමයෙහි මහා කාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම පීඩීත ව, දුකට පත් ව, දැඩි ගිලන්ව, පිප්ඵලී ගුහාවෙහි වෙසෙයි.