බුද්ධානුස්සති භාවනාව පාලි හා සිංහලෙන් – Buddha Meditation in Pali and Sinhala

Three Jewels | 0 comments

Auto-Scroll   Speed

1. ඉති’පි සෝ භගවා අරහං

මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ, රහසින් වත් පව් නොකළ සේක. සියළු කෙලෙසුන් දුරු කළ සේක. සියළු පුද පූජාවන් ලැබීමට සුදුසු වන සේක. එබැවින් මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහං නම් වන සේක, අරහං නම් වන සේක, අරහං නම් වන සේක.

2. සම්මා සම්බුද්ධෝ

මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත යුතු සියළු ධර්මයන්, ගුරු උපදේශ රහිතව, තමන් විසින් ම මනාකොට අවබෝධ කරගත් බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක.

3. විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ

මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ, විපස්සනා ඥානය, මනෝමය ඍධි ඥානය, ඍධිවිධ ඥානය, දිබ්බ සෝත ඥානය, පරචිත්ත විජානන ඥානය, පුබ්බේ නිවසානුස්සති ඥානය, දිබ්බ චක්ඛු ඥානය, ආසවක්ඛ්‍ය ඥානය යනාදී උතුම් විදර්ශනා ඥාන ධර්ම අටකින් ද,
ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර ශීලය, ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය, ආහාරයේ පමණ දැනීම, නිදි වැරීම, ශ්‍රද්ධාව, හිරි, ඔත්තප්ප, බහුශ්‍රැත බව, වීර්ය්‍ය, ප්‍රඥාව, සිහිය, ප්‍රථම ධ්‍යානය, ද්විතීය ධ්‍යානය, තෘතීය ධ්‍යානය, චතුර්ත ධ්‍යානය යනාදි චරණ ධර්ම 15 කින් ද, යුක්ත වූ බැවින් විජ්ජා චරණ සම්පන්න නම් වන සේක.

4. සුගතෝ

මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සුන්දර වූ ගමන් විලාස ඇති බැවින් ද, දෙලොවටම යහපත් වචන කථා කළ බැවින් ද, සුන්දර වූ නිවනට පැමිණි බැවින් ද, සුගත නම් වන සේක.

5. ලෝකවිදු

මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයේ යථාර්ථය යථා පරිදි වදාළ බැවින් ලෝකවිදු නම් වන සේක.

6. අනුත්තරෝ පුරිසදම්මසාරථී

මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තරීතර සීල ස්කන්ධයෙන් ද, උත්තරීතර සමාධි ස්කන්ධයෙන් ද, උත්තරීතර ප්‍රඥා ස්කන්ධයෙන් ද, ආලවක, අංගුලිමාල වැනි දරුණු පුද්ගලයින් දමනය කළ බැවින්, පුරිස ධම්ම සාරඨී නම් වන සේක.

7. සත්ථා දේවමනුස්සානං

මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියළු දෙවියන්ටත්, සියළු මනුෂ්‍යයන්ටත් මඟ පෙන්වූ ශාස්තෘවරයාණන් වූ බැවින් සත්ථා දේව මනුස්සානං නම් වන සේක.

8. බුද්ධෝ

මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත යුතු වූ උතුම් චතුරාර්‍ය සත්‍ය ධර්මය මනාකොට අවබෝධ කරගත් බැවින් ද, අන් අයටත් අවබෝධ කරවූ බැවින් ද, බුද්ධ නම් වන සේක.

9. භගවා’ති

මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා ගුණ කඳකින් යුක්ත වූ අතර, කාම භාග්‍යය, යස භාග්‍යය, ආශ්චර්‍ය භාග්‍යය, ධර්ම භාග්‍යය, ප්‍රයත්න භාග්‍යය, ශ්‍රී භාග්‍යය යනාදී අප්‍රමාණ භාග්‍යය ධර්මයන්ගෙන් සමන්විත වූ බැවින් භගවා නම් වන සේක.

Related Resources

බුදු ගුණ පිරිත – Budhu Guna Piritha

බුදු ගුණ පිරිත – Budhu Guna Piritha

(මෙය තමන් රෝගී වූ විට හෝ රෝගී වූ වෙනත් අයෙකුට ආශීර්වාද පිණිස කීමෙන් සෙත් සලසා ගත හැක)නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස.නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස.නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස.ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *